Registrar

Registrar i/c

Placeholder image

Prof. V. S. Vasantha, M.Sc., B.Ed., Ph.D.
Phone: +91 452-2459455
Fax: +91 452-2459181
Email: mkuregistrar@gmail.com, mkuregistrar@rediffmail.com