Registrar :Dr. V.Chinniah, M.B.A., M.Com., M.Phil., B.L., Ph.D.,


Address  : Madurai Kamaraj University, Palkalai Nagar, Madurai – 625 021.
Phone  : 0452-2459455
Fax  : 0452-2459181
Email  : mkuregistrar@gmail.com, mkuregistrar@rediffmail.com